Медитацията – път към себе си и начин на живот

Медитацията предлага алтернатива на чисто материалистическите ценности на съвременния живот. Тя е средство за хармонизирането или решаването на явния конфликт между духовния и материалния аспект на съществуването. Медитацията не е бягство от реалността, а път за откриването на истинския Аз – на духовното същество, душата. Основната цел на медитацията е да даде възможност на индивида да се превърне във външното си проявление в онова, което той е в своята вътрешна реалност. Медитацията води по пътя към ставането, към духовната способност да бъдешда знаеш, и да правиш. Медитацията, следователно, обхваща цялото жизнено проявление – субективното и обективното. Тя касае употребата на ума от страна на душата за инициирането на действие в съответствие с плана за човечеството. В рамките на този Планово-ориентиран процес, медитиращата единица бива стимулирана и просветлявана и ù се предоставя правилна възможност да допринесе за планетарната еволюция посредством индивидуалните богатства, каквито всеки един човек потенциално притежава. Истинската окултна медитация се практикува като служене на човешката раса.

Понастоящем душата на човечеството е в процес на поемане на контрола над личностния начин на живот. Продължителният процес, водещ към насищането на расата с енергиите на душата, вече е започнал. Практиката на медитацията сега може да послужи за ускоряването и осъществяването на този процес в рамките на планетата като цяло; тъй като, докато в миналото сътрудничеството с планетарния медитационен ритъм е било принос на малцина пионери, днес то може да се превърне в начин на живот за мнозина.

              Творческата медитация: планетарно служене 

           Техниката на медитацията управлява всички разширения на съзнанието, включително целия процес на еволюционно разгръщане в рамките на планетата. Тя е техника на духовния контакт и разбиране, средство за придвижването напред на развитието на човешкия интелект, на способността да се обича и на способността за подравняване на личната воля с божествената воля.

Медитацията е единственото най-ефективно средство за преодоляване на сковаващото, ограничаващо чувство за обособеност и изолираност, което държи в плен човешкото съзнание и го прави безплодно. Медитацията е най-бележитият творчески фактор на планетата. Въздействието на човешката медитация в днешно време е да промени условията, да призове по-висшите духовни сили, да работи с концентрация – както вертикално, така и хоризонтално – в света на хората и в царството Божие. Тази вертикална и хоризонтална дейност крие тайната на творческата медитация.meditacia 1

Намерението да се служи на човечеството е същностната мотивация за всяка истинска творческа медитация. Разширяването на човешкия ум се основава на способността на човека да обича и да служи на своите събратя. Крайният резултат в съзнанието на индивида е просветлението, мъдростта и волята-за-добро, както и една нарастваща способност за сътрудничене в творческите и изкупителни процеси на нашия планетарен живот. Медитацията, като планетарно служене, е едновременно практична и ефикасна.

              Медитацията: мост между душата и личността

          Осъзнаването на двойнствеността на човешката природа поражда, в крайна сметка, намерение да се преодолее бездната между личността и душата, тъй като душата постоянно търси съзнателно единение със своето личностно проявление. Докато стремежът може да осигури мотива, действителната работа по построяването на мост между душата и личността се осъществява на менталното ниво, и се основава на способността да се контролира ума посредством дисциплината на редовната медитация.

Медитацията установява взаимовръзка между душата и личността. Това е едно взаимоотношение на сътрудничество, което води в крайна сметка до взаимно проникване на душата и личността. Работата се основава на простата предпоставка, че енергията следва и се съобразява с мисълта. Чрез правилна употреба на силата на ума може да се постигне всяка цел – била тя добра или не толкова добра. Окултната медитация включва фокусиран ум, способността да се визуализира, способността да се изграждат мисъл-форми и да се използва творческото въображение, плюс точно схващане на намерението на душата.

Този тип медитация подобрява качеството на живота. Тя създава един осветен път на взаимовръзка и комуникация между субективното царство на душата и нейното обективно проявление – личността. С адаптирането на личността към и предаването ù във властта на душата, която е истинският Аз, личността бива от своя страна трансформирана и излекувана чрез светлината и енергията на душата, и всички аспекти на живота на физическото поле биват осветлени и възвисени.

                     Важността на подравняването

             Медитацията е, или би трябвало да бъде, едно дълбоко духовно преживяване. Тя води до правилно взаимоотношение с Бога и до правилни човешки взаимоотношения във всекидневния живот. Тя е по същество средството par excellence за установяване на подравненост между различните аспекти на планетарния живот, който, от гледна точка на съзнанието и на формата, изглежда разединен.

Творческата медитация започва с подравняващо упражнение и води до едно по-дълбоко, по-обхватно и по-трайно подравняване между медитиращия и цялото му обкръжение. Подравняването привежда различните нива и състояния на съзнание ,,в крак” едно с друго, или в правилна настройка едно спрямо друго.

При медитацията, подравняването касае менталното тяло – ума; емоционалната/чувствената природа – сърцето; етерното, или енергийното тяло и физическия аз. Когато те са интегрирани в едно цяло, те могат да бъдат подравнени със самата душа – духовния Аз. Така се създава канал за комуникация, който свързва мозъка, сърцето, ума и душата; жизнената енергия на душата, с нейната способност да просветлява и вдъхновява, може тогава да навлезе в действие, оказвайки влияние върху всеки аспект от ежедневния живот.

В този процес, умът е активният принцип. Умът провижда, визуализира, концентрира необходимата енергия и фокусира необходимото отношение. Без непременно да съзнава резултатите, умът може победоносно да действа така, сякаш необходимото подравняване е било осъществено. Честото повторение и фокусираното внимание осигуряват градивните блокове.

Веднъж създадено в съзнанието, същностното подравняване започва постоянно да присъства, при което вече има нужда само от моментно директно насочване на мисълта, за да се съживи това подравнение като активна съставка на взаимовръзката между вътрешния и външния живот.

meditacia 2

                 Опасностите и предпазните мерки при медитация

            Пътят на медитацията доста прилича на всяко друго пътуване по това, че човек следва определен път, за да достигне до определена цел. И, както при всеки път, има някои капани, на които би могъл да се натъкне пътникът. Медитацията не е опасна сама по себе си, но при злоупотреба или неправилна практика, може да създаде личностни проблеми на медитиращия.

Основното предпазно средство при всеки курс по медитация е обикновеният здрав разум и балансираният подход. Здравият разум предпазва от прекомерна ревностност, от фанатизъм или от закостеняла еднопосочност, които могат да доведат до умствено или физическо напрежение. При наличието на чувство за балансираност, човек осъзнава, че постигането на напредък по отношение на съзнанието е едно дългосрочно начинание, и че промените не настъпват за една нощ. Това предпазва от разочарованието, изпитвано от начинаещия, когато великите откровения не настъпят толкова бързо, колкото му се иска.

Един от основните капани на медитацията е също така най-добре известният: това е случаят, когато индивидът до такава степен се изгубва в собствения си субективен свят, че започва да се отдръпва от физическата реалност. Медитацията би трябвало да води до едно всестранно жизнено проявление. Прекомерното умствено напрежение, или прекомерната стимулация, могат да бъдат компенсирани посредством проявяването на умствените преживявания под формата на физически факти. Това може да бъде направено като човек се опита да претвори най-възвишените си визии или идеи в някакъв проект или дейност, които ще облагодетелстват другите.

Друга възможна опасност от медитацията е прекомерната емоционална стимулация. Медитацията донася увеличен приток на енергия в живота на медитиращия, което води до усилването както на положителните, така и на отрицателните му качества и до изкарването им на повърхността, където те могат да бъдат ясно видени. Всеки медитиращ има отговорността да се справи с този нарастнал енергиен приток. Той трябва да открие своите собствени емоционални слабости и да се опита да поддържа балансирано фокусиране на вниманието си върху менталното поле.

Ученикът по медитация трябва да напредва бавно и внимателно. Всяко ценно нещо изисква време и усилие. Резултатите, които възникват от един бавен процес на изграждане, е по-вероятно да бъдат трайни, отколкото резултатите от работа, която е извършена набързо и с надежда за незабавен успех. Ученикът, също така, трябва да се стреми към регулярност в медитацията. Да се медитира по двадесет минути всеки ден е по-полезно и по-безопасно, отколкото де се медитира по четири часа веднъж в месеца.

Най-надеждното предпазно средство е животът, отдаден на служене. Медитацията носи енергия и вдъхновение. Ако това не бъде изразено посредством някаква форма на служене, то може да доведе до задръстване или до прекомерна стимулация. Служенето представлява правилна употреба на душевната енергия, визия и вдъхновение.

meditacia 5

                          Групова медитация 

          Въпреки, че медитацията може да започне като самотно занимание, както при всяка друга сфера на интерес, рано или късно индивидът става част от едно по-голямо цяло, от което той извлича усещането си за смисъл и цел. Посредством медитация, човек се оказва в състояние на съзнание, споделяно и от други – едно състояние, което е толкова реално, колкото и физическото съществуване, макар и характеризиращо се с различен тип възприятия. Медитиращият открива една общност, или братство, по съзнание. Той се заема с групова медитация.

Това не означава, че индивидите трябва да работят заедно на едно и също място или дори по едно и също време. Истинското място на среща на групата е полето на ума, или менталното поле.

Казано на метафизичен език – медитацията се осъществява извън времето и пространството, а онова, което е важно при груповата медитация, е усещането за общ фокус и интерес, за групова насоченост на вниманието към обекта на медитацията. Индивидите, които съставляват една група, са обединени от споделяна идея и интерес, а не толкова от личностно разбирателство. Групите могат да работят съвместно и да медитират върху множество различни предмети, но онова, което лежи в основата на груповата работа, е желанието да се служи на човечеството. По този начин групата играе своята роля в рамките на планетарния живот. Групите могат да работят за привнасянето на повече светлина в човешките дела и за трансформирането на субективната атмосфера на планетата. Те работят с такива енергии като светлината, любовта и волята-за-добро, като помагат тези субективни енергии да бъдат отнесени към ежедневния, физически живот. Макар и да работят за просветляването на човешката среда, тези групи не използват сила. Те, например, не се опитват да насочват енергия към ума на определен индивид или група с цел да ги променят или да им въздействат. Но те осигуряват наличност на светлина, т.е. създават субективни условия, при които даден индивид или нация могат по-лесно да останат в светлината на своята душа.

Участването в групова медитационна работа често има странични ефекти за индивида. С участването си в груповата медитационна работа, човек постепенно придобива едно по-ясно виждане относно собствените си дела, световните дела и природата на груповото взаимодействие. Медитиращите развиват усещане за интегрираност със своите сътрудници, както и усещане за идентичност и единство с всички онези хора, които служат на човечеството. В този процес, участниците печелят безценно знание: те научават от собствен опит, че в света има сила, която работи за доброто, че има План за човешката еволюция, и че онова, което те правят в своя собствен живот, както и тяхното служене, имат значение.meditacia 4

                            Медитация по пълнолуние

              Медитацията по време на пълнолуние е една важна форма на служене. Пълнолунието всеки месец е време на интензифициране на енергията и на повишена духовна активност; време на вдъхновение, прозрение и проникновение, и на увеличена възможност за служенaе. Медитацията по време на пълнолуние е техника за ефективен контакт със светлината и любовта, необходими днес в човешките дела. По време на фестивалите по пълнолуние, луната се намира на противоположната страна на Земята спрямо слънцето. Това позволява пълна, директна и невъзпрепятствана връзка между Земята и слънцето – източника на нашия живот, енергия и съзнание, символизираща връзката между човешката личност и душата. Времето на пълнолунието бележи връхната точка на прилива на духовни енергии както към планетата, така и към света на човешкото мислене. Тези, които изберат да служат по този начин, предприемат умствената работа по освобождението и обновлението, трансформирането и просветлението на вътрешната атмосфера на човешкото съзнание. Необходимо е субективно подравняване с планетарната група от медитиращи, за да може както да се осъществява научна работа с такъв обхват, така и да се предпази индивида от евентуална прекомерна стимулация. Участието на хора от много нации увеличава ефективността на това служене чрез медитация; групата е по-голяма от съвкупността от частите ù.

Притокът на духовна енергия по време на пълнолуние се усилва чрез фокусираната мисъл на сътрудничещите си медитиращи. Това има няколко последици: то подсилва субективната взаимовръзка между всички членове на човешкото семейство; то също така оказва въздействие върху взаимоотношението на човечеството с всички други царства, съществуващи наред с него на тази планета. Правилните човешки взаимоотношения са индикатор за правилни отношения между човек и човек, и между човека и Бога, което от своя страна разчиства пътя за появата на живот с по-високо качество.

Всеки месец по време на пълнолуние слънцето е подравнено с един от дванадесетте зодиакални знака. Знаците обозначават определено качество на субективните енергии, които са налични за предаване през този месец. В рамките на годишния цикъл човечеството като цяло бива изложено на пълната гама от въздействия. Тези енергии и качества стимулират еволюцията на човешкото съзнание; всички зодиакални енергии могат да бъдат използвани от всички индивиди.

Съзнателната работа с тези различни типове духовна енергия прави вдъхновението и идеите достъпни за човешките умове и сърца. Медитацията, особено в субективна групова формация, стимулира един нов фактор в човешкото съзнание – нарастваща духовна зрелост. Тази огромна, планетарна работа на световно служене допринася за осъществяването на задачата по духовното цивилизоване на планетата Земя.